Risinājums Latvijas pašvaldībām 

OZOLS risinājumu Latvijas pašvaldības izmanto kopš 2003. gada.

Risinājums aptver visu pašvaldības iestāžu konsolidētu finanšu grāmatvedības uzskaiti, budžeta plānošanu un izpildes kontroli, personāla vadību un algu aprēķinu, līgumu uzskaiti, vecāku maksu, ēdināšanas, pasākumu ieejas biļešu uzskaiti un citas funkcijas. OZOLS ir integrēts ar citām pašvaldības sistēmām, kā, piemēram, SOPA, NINO, dokumentu vadības sistēmām, nodrošina budžeta maksājumu norēķinu centra funkcionalitāti vai veic datu apmaiņu ar citām budžeta maksājumu izpildes sistēmām.

Datu analīze dažādos griezumos

Sistēma OZOLS nodrošina detalizētu uzskaiti pa dimensijām — grāmatvedības kontiem, struktūrvienībām, Ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK), budžetiem, finansējumiem, projektiem, līgumiem, valdības funkcijām. Datu uzskaite dažādos griezumos realizēta ar hierarhisku klasifikatoru palīdzību, kas nodrošina neierobežotas datu detalizācijas un analīzes iespējas.

Pašvaldības darba pārskats un atskaišu sagatavošana 

Vienotā datu bāze dod iespēju iegūt informāciju par jebkuru pašvaldības darba aspektu un veikt datu analīzi par jebkuru periodu, jebkuru iestādi un struktūrvienību. Sistēma OZOLS nodrošina sekojošas iespējas:

 • Detalizētu un konsolidētu pārskatu iegūšanu par jebkuru uzskaites periodu;
 • Ātru un precīzu budžeta sastādīšanu un budžeta izpildes kontroli;
 • Analītiskās informācijas iegūšanu pa grāmatvedības kontiem, struktūrvienībām, EKK, finansējumiem, projektiem, līgumiem, valdības funkcijām;
 • Elastīgu un iespējām bagātu atskaišu formu ģeneratoru;
 • Jebkuru atskaišu un pārskatu eksportu uz Excel izklājlapām;
 • Datu apmaiņu ar VID EDS, Valsts kasi, komercbankām, CSP un citām sistēmām.

Detalizēta un Latvijas likumdošanai atbilstoša uzskaite

 • Paplašināta un LR budžeta grāmatvedības likumdošanai atbilstoša pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite;
 • Izvērsta krājumu uzskaite, nodrošinot arī operatīvo krājumu uzskaiti, pa atbildīgajām personām, objektiem, EKK, u.c.;
 • Automatizēta norēķinu dokumentu sagatavošana, debitoru un kreditoru norēķinu uzskaite;
 • Detalizētas avansu norēķinu atskaites pa personām, struktūrvienībām, EKK;
 • Vecāku maksu uzskaite skolās un bērnudārzos.

Precīzs un iespējām bagāts algu aprēķins

 • Jebkuras sarežģītības algu aprēķins jebkuram strādājošo skaitam;
 • Pedagogu un citu pašvaldības darbinieku algu aprēķins vienlaicīgi no vairākiem budžetiem;
 • Pedagogu atvaļinājumu, aizvietošanas un algu piemaksu aprēķins;
 • Algu pārrēķins pa iepriekšējiem periodiem;
 • Attālināta personāla vadība un darba laika uzskaites datu aizpildīšana pašvaldību iestādēs;
 • Elektroniska iesniegumu un rīkojumu saskaņošana un apstiprināšana;
 • Visu algu atskaišu automatizēta sagatavošana un saglabāšana vienotā datu bāzē;
 • Algu deklarāciju eksports uz EDS;
 • Statistikas atskaišu eksports uz CSP;
 • Algu maksājumu eksports uz komercbankām;
 • Nodokļu maksājumu eksports uz Valsts kasi un komercbankām.

Pašvaldībām pielāgota papildu funkcionalitāte

 • Ēdināšanas modulis ērtai ēdienkartes izveidošanai, uzturvērtību uzskaitei un noliktavu atlikumu pārskatīšanai;
 • Vecāku maksājumu uzskaite pašvaldības iestāžu izrakstīto rēķinu pārskatīšanai un kontrolei;
 • Budžeta plānošana un izpildes kontrole;
 • Ērta, vienkārša un tajā pašā laikā iespējām bagāta un elastīga pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Krājumu, mazvērtīgā inventāra un materiālu uzskaite;
 • Pasākumu ieejas biļešu uzskaite;
 • Līgumu uzskaite;
 • Automātisks soda naudu aprēķins;
 • Automātiska ikmēneša rēķinu ģenerēšana un nosūtīšana pa e-pastu;
 • Atvērta arhitektūra un integrācija — elektroniska datu apmaiņa ar citām pašvaldības sistēmām.

Vienotas sistēmas priekšrocības

Sistēma OZOLS nodrošina gan centralizētas, gan decentralizētas grāmatvedības uzskaites iespējas. Tas nozīmē, ka pašvaldības iestāžu — skolu, pirmskolas mācību iestāžu, kultūras centru uzskaite ir vienota un dod sekojošas priekšrocības:
 • Visās iestādēs tiek ievēroti vienoti grāmatvedības uzskaites principi;
 • Tiek izmantota viena datu bāze ar datu konsolidācijas iespējām struktūrvienību un iestāžu līmenī;
 • Visās struktūrvienībās tiek izmantoti vienoti klasifikatori:
  - kontu plāns,
  - EKK,
  - budžeti jeb finansējumi,
  - projekti,
  - līgumi,
  - valdības funkcijas,
  - jebkuras citas uzskaites un klasifikācijas vienības;​
 • Iespēja nodrošināt vienlaicīgu izmaiņu ieviešanu visā pašvaldībā;
 • Vienotas atskaišu formas un centralizēto atskaišu sagatavošanas iespējas;
 • Lietotāju pieredzes apmaiņas rezultātā palielinās visas pašvaldības darba efektivitāte.