Pamatlīdzekļu uzskaite

uzņēmuma pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite un pārskatu, atskaišu sagatavošana

Pamatlīdzekļu uzskaite pa uzņēmumā izmantotajiem klasifikatoriem

Programma piedāvā iespēju uzņēmuma pamatlīdzekļus uzskaitīt, izmantojot pamatlīdzekļu kategorijas, objektus, materiāli atbildīgās personas un citus parametrus.

Pamatlīdzekļus un ar to saistītajos dokumentos esošo informāciju (piemēram pamatlīdzekļu nolietojumu) programmā ir iespējams redzēt sadalījumā pa uzņēmumā izmantotām dimensijām, kā piemēram, ekonomiskās klasifikācijas kodi, valdības funkciju klasifikācija, budžeti, projekti, finansējumi, u.c.;

Klasifikatoru izmantošana pamatlīdzekļu uzskaitē, ļauj uzņēmuma grāmatvedim ātri un kvalitatīvi iegūt plašu un detalizētu informāciju par pamatlīdzekļu kustību uzņēmumā.

Pamatlīdzekļu dokumenti

Ar pamatlīdzekļiem saistītajos dokumentos tiek fiksētas visas pamatlīdzekļu uzskaites summas, un pievienotie dokumentu dati veido pamatlīdzekļu atskaites. Visus izveidotos dokumentus ir iespējams grāmatot, izmantojot grāmatojumu šablonus. Grāmatojumu šablonus ir iespējams veidot un definēt katram grāmatvedim pašam atbilstoši uzņēmuma saimnieciskajai darbībai. Visus ar pamatlīdzekļa uzskaiti saistītos dokumentus ir iespējams izdrukāt vai sūtīt uz Microsoft Excel vai citu datu apmaiņas formātu (CSV, txt, dbf u.c.)

Pamatlīdzekļu uzskaites dokumentu veidošana un grāmatošana

Sistēmā iespējams veidot pamatlīdzekļu uzskaites dokumentus:

  • Pamatlīdzekļu sākuma atlikumi;
  • Pamatlīdzekļu iegāde (automatizēta dokumenta sagatavošana no pievienotā iepirkuma dokumenta)

Pamatlīdzekļu iegādes dokumenta dati veido pamatlīdzekļu kartiņu. Ja uzņēmumā tiek iegādāti vairāki pamatlīdzekļi, kuri pēc savas būtības ir vienādi (piemēram vienāds apraksts, iegādes summa, derīguma termiņš), tādā gadījumā ir iespējams no viena pamatlīdzekļu dokumenta izveidot uzreiz automātiski vairākas pamatlīdzekļu kartiņas;

  • Pamatlīdzekļu nolietojums

Nolietojumu iespējams aprēķināt gan finanšu, gan nodokļu vajadzībā. Finanšu nolietojums tiek aprēķināts pēc uzņēmumā izmantotās metodes – lineārās vai ģeometriski degresīvās;

  • Pamatlīdzekļu papildināšana, pārvērtēšana, derīgās lietošanas termiņa maiņa, likvidācijas vērtības korekcija, sadale;
  • Pamatlīdzekļu pārvietošana

Pamatlīdzekli iespējams pārvietot starp uzņēmumā izmantotiem uzskaites kritērijiem (piem. starp kategorijām, budžetiem, finansējumiem, atbildīgajām personām u.c.);

  • Pamatlīdzekļu norakstīšana

Pamatlīdzekli iespējams norakstīt pēc pamatlīdzekļa atlikušās vērtības, pamatlīdzekļa uzskaites vērtības vai pamatlīdzekļa uzkrāta nolietojuma. Finanšu datos pamatlīdzekļa norakstīšana ir veicama ātri un kvalitatīvi izmantojot grāmatojumu šablonus.

Atskaišu un pārskatu sagatvošana

Sistēmā var sagatavot ilgtermiņa ieguldījumu pārskatus, pamatlīdzekļu nolietojuma kopsavilkumu (nodokļiem). Pamatlīdzekļu uzskaites detalizācijai izmantojamas pamatlīdzekļu apgrozījuma, apgrozījuma kopsavilkuma un pamatlīdzekļu kustības atskaites. Var sagatavot inventarizācijas pārskatus, iegādes un norakstīšanas, un nolietojuma summu kopsavilkumus. Pamatlīdzekļu inventarizēšanai ir paredzēta iespēja izmantot uz HP/Compaq iPaq vai Dolphin platformas veidotus svītru kodu skenerus. Programmā ir iebūvētas pamatlīdzekļu pieņemšanas, norakstīšanas aktu izdrukas.

Visi pamatlīdzekļu pārskati un atskaites tiek sagatavoti pamatojoties pēc atlases filtrā izvēlētiem kritērijiem - jo vairāk informācijas tiks ievadīts, sagatavojot pamatlīdzekļu dokumentus, jo detalizētāka un plašāka būs informācija, kuru varēs iegūt no izveidotajām pamatlīdzekļu atskaitēm.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu finanšu un nodokļu vajadzībām

  • Lai sistēmā aprēķinātu pamatlīdzekļu nolietojumu, ir jāizveido pamatlīdzekļu nolietojuma dokuments. Nolietojuma dokumenta aizpildīšana ir automatizēta;

  • Nolietojumu var rēķināt neierobežotam laika periodam - mēnesim, ceturksnim, gadam;

  • Pamatlīdzekļu nolietojumu var rēķināt vienam pamatlīdzeklim vai uzreiz visiem pamatlīdzekļiem kopā. Tāpat var rēķināt nolietojumu tikai konkrētai kategorijai, pēc atbildīgās personas, vai arī pēc jebkuras no citām dimensijām, kuru uzņēmums izmanto savas saimnieciskajā darbības veikšanai;

  • Nolietojuma metodes un likmes tiek piemērotas no pamatlīdzekļa kategorijas apraksta.