Risinājums nomas uzņēmumiem

Nomas autoparka uzturēšana

 • Nomas objekta statusi: Iznomāts; Dīkstāvē; Rezervēts; Pieejams; Norakstīts. Statusi tiek noteikti dinamiski;
 • Izietās regulārās apskates un atgādinājumi pirms nākamās apkopes;
 • Iegādātās KASKO un OCTA apdrošināšanas polises un atgādinājumi pirms polišu termiņu beigām par polišu pagarinājumu;
 • Reģistrētie izdevumi uz nomas objektu;
 • Reģistrētie nomas līgumi un to ieņēmumi uz nomas objektu;
 • Nomas objekta rentabilitāte;
 • Nomas objektu rezervācijas;
 • Nomas objektu dīkstāves;
 • Vairāku nomas objektu noliktavu pārvaldība.

Nomas līgumi

 • Ātra un ērta nomas līguma sastādīšana;
 • Nomas līgumu veidi: Noma ar izpirkumu; Noma bez izpirkuma;
 • Līguma stadijas: Piedāvājums; Projekts; Aktīvs; Izpildīts; Lauzts;
 • Ātra un ērta nomas līguma apmaksas grafika sastādīšana;
 • Automātiska pieņemšanas - nodošanas aktu izdruka balstīta uz līguma datiem;
 • Automatizēta pilnvaru sagatavošana un izdruka.

Finanses

 • Atkarībā no sastādītā nomas līguma apmaksas grafika, ikmēneša rēķini tiek sagatavoti automātiski;
 • Ja uz nomas objektu tiek reģistrēta dīkstāve, tad programma veic dīkstāves summas aprēķinu, kuru iekļauj ikmēneša rēķinā;
 • Rentabilitātes aprēķins gan pa Nomas objektiem, gan pa Klientiem.

Darbs ar debitoriem

 • Kārtējā rēķinā tiek iekļauts apmaksas atgādinājums par iepriekš nokavētajām rēķinu apmaksām un aprēķinātajām kavējuma naudām;
 • Automātisks kavējuma naudu aprēķins;
 • Neapmaksāto rēķinu atskaites uz kā pamata tiek taisīti apmaksas atgādinājumi;
 • Iespēja reģistrēt klientu korespondenci un atliktos maksājumu termiņus.

Līzinga līgumi

 • Sistēmā tiek reģistrēti nomas objektu līzinga līgumi, kuri tiek sasaistīti ar nomas objektu;
 • Ikmēneša līzinga maksājumu rēķinu imports, kurus izraksta līzinga kompānija;
 • No nomas objekta ir iespēja atvērt līzinga līguma aprakstu;
 • Līzinga maksājumu prognoze nākotnē.

Nomas objektu integrācija ar pamatlīdzekļiem

 • Nomas objekti ir integrēti ar pamatlīdzekļu uzskaites moduli, kas rada iespēju attēlot datus par pamatlīdzekli tos nedublējot nomas objektā;
 • Nomas objektā pieejamie lauki no pamatlīdzekļa apraksta: Stāšanās ekspluatācijā datums; Derīgs līdz; Iegādes vērtība; Aprēķinātais nolietojums; Atlikusī vērtība; Pamatlīdzekļa norakstīšanas datums;
 • Ja lietotājam ir tiesības, tad no nomas objektam ir iespējams atvērt pamatlīdzekļa kartīti.

Mazais nomas risinājums

Ja uzņēmuma darbība vairāk saistīta ar īstermiņa produktu nomu, kam nav nepieciešami, piemēram, OCTA vai KASKO apdrošināšanas beigu termiņa atgādinājumi vai tehniskās apskates datumu atgādinājumi, ikdienas lietošanai īpaši ērts būs mazais OZOLS nomas risinājums.  Tas iekļauj visu zemāk attēloto procesu pārvaldību, kā arī nepieciešamo dokumentu ērtu izveidi un reģistrēšanu.