Risinājums celtniecības uzņēmumiem 

Sistēma OZOLS ir piemērota būvniecības uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešama detalizēta uzskaite pa objektiem, projektiem un līgumiem. Izmantojot šo risinājumu, uzņēmumu vadībai jebkurā laikā ir pieejama pilna informācija par katru objektu: materiālu un darbaspēka izmaksas, izrakstītie rēķini un saņemtie maksājumi, kā arī kopējie uzņēmuma darbības rādītāji — resursu izlietojums, norēķini ar piegādātājiem, materiālu atlikumi un naudas plūsma uzņēmumā.

Vadības grāmatvedība

Viens no OZOLS vadības grāmatvedības pamatelementiem ir elastīgi uzņēmuma vajadzībām pielāgojama daudzdimensiju klasifikācijas sistēma, kas ļauj veikt datu analīzi dažādos griezumos, turklāt biznesa vadībai piemērotā un saprotamā veidā. 
Papildus tam OZOLS vadības grāmatvedība ietver funkcijas, kas paplašina finanšu grāmatvedības iespējas: budžeta plānošana un izpildes kontrole, personāla vadība un līgumu pārvaldība.

Objekti

Sistēma OZOLS būvniecības uzņēmumiem dod iespēju veikt katra objekta pilnu izmaksu uzskaiti, ieskaitot ieņēmumus, naudas plūsmu, materiālu un pakalpojumu iegādi un vajadzības gadījumā pat darba algu un nodokļu sadalījumu pa objektiem. Tādā veidā sistēma nodrošina vienotu uzskaiti visa uzņēmuma līmenī un vienlaicīgi precīzu detalizāciju pa objektiem.

Algu aprēķins

OZOLS algu aprēķina modulī ir iebūvēta dimensiju sadalījuma funkcionalitāte. Būvniecības uzņēmumu gadījumā strādnieku algu aprēķins sastāv no aprēķinātās darba samaksas par katru objektu kopējā nodokļu apjoma un nodokļu sadalījuma pa objektiem katram darbiniekam.
Tādā veidā tiek realizēts gan precīzs algu aprēķins katram darbiniekam, gan darba samaksas nodokļu sadalījums pa objektiem uzņēmuma struktūrvienībām un visam uzņēmumam kopumā.

Līgumu uzskaite

Uzņēmumiem, kas veic ilgtermiņa sadarbību ar darījumu partneriem (piemēram, preču piegādes vai iepirkumus) vienlaicīgi dažādu līgumu ietvaros, sistēma OZOLS nodrošina gan precīzus kopējos norēķinus ar darījumu partneriem, gan detalizētu uzskaiti par katra līguma ietveros veiktajām piegādēm vai iepirkumiem, kas citā veidā prasītu papildu darbu atsevišķai uzskaitei pa līgumiem.

Projektu uzskaite

Paralēli uzskaitei pa objektiem, sistēma OZOLS dod iespēju veikt uzskaiti pa projektiem. Piemēram, Eiropas struktūrfondu (ERAF, KF) realizācijā ir jānodrošina katra projekta uzskaites atdalīšana, ieskaitot iepirkumu uzskaiti, algu un nodokļu aprēķinu, finanšu, kā arī ieņēmumu uzskaite. Šādas prasība sistēmā OZOLS var realizēt ar papildu uzskaites dimensijas palīdzību. 
Daudzdimensiju uzskaites modeļa gadījumā būs iespējama datu atlase vai dimensiju sadalījuma aprēķins gan par katru dimensiju atsevišķi, gan dažādās to kombinācijās.

Personāla vadība

Sistēmas OZOLS standarta personāla vadības moduļa funkcionalitāte ietver uzņēmuma amata vietu (štatu saraksta) un rīkojumu pārvaldību, kā arī darbinieku personiskās informācijas uzskaiti. Vajadzības gadījumā personāla vadības modulis nodrošina ērtu un precīzu algu aprēķinu uzņēmumā.
OZOLS personāla vadības modulis ar paplašināto funkcionalitāti (Personāls Pro) nodrošina tādas papildu iespējas, kā darbs ar vakancēm, vairāku pakāpju rīkojumu apstiprināšana, darba laika uzskaites tabeļu aizpildīšana, sertifikātu un darba atļauju pārvaldība un atgādinājumi par dokumentu derīguma termiņiem.  Šajā modulī ir ietverta arī struktūrvienību vadītāju un darbinieku pašapkalpošanās portāla funkcionalitāte.