Radošums darba vidē

Laikam ejot un attīstoties gan tehnoloģijām, gan vispārējām iespējām saistībā ar uzņēmumu izaugsmi, prasības pret darbinieku sniegumu aug. Informācijas un komunikāciju pārplūdums pieprasa arvien svaigākās un neredzētas idejas, kas ļautu uzņēmuma veikumam izcelties uz vispārējā fona.

Tas, savukārt, rada spiedienu būt radošākiem un inovatīviem. Tiesa gan, kad aptaujāti, radošie nozaru profesionāļi secina, ka pēdējās dekādes laikā, viņuprāt, radošums jeb kreativitāte biznesa industrijās ir piedzīvojusi vai nu stagnāciju, vai pat lejupslīdi. Kā piemēru var minēt faktu, ka liela daļa radošo nozaru speciālistu mūsdienās pavada mazāk kā divas stundas no darba dienas pievēršoties jaunu ideju radīšanai un izstrādei.

Uzņēmumi šo problēmu izvēlas risināt dažādos veidos. Viens no spilgtākajiem un visvairāk apspriestajiem piemēriem bija Google 20% programma jeb iniciatīva, kas noteica to, ka visiem Google darbiniekiem ir atļauts un pat ieteicams 20% no sava darba laika veltīt blakus projektiem un ar aktuālajiem projektiem nesaistītām idejām. Lieki, piebilst, ka šī iniciatīva jau nesusi savus augļus tādu jaunumu kā, piemēram, Google News formā. 

Lielākā daļa pētījumu rezultātu liecina, ka galvenās barjeras ceļā uz neapslāpētu kreativitāti ir piesaiste vienai darba zonai un vienam darba laikam, kā arī laika trūkums neprioritāru ideju attīstīšanai. Speciālisti atzīst, ka jaunu ideju pieplūdums reti notiek jau sen apzinātajā darba vietā, bet gan ārpus darba vides, apgūstot vēl neiepazīto. Tomēr ne visi uzņēmumi spēj rast drosmi un uzticību saviem darbiniekiem, lai atteiktos no striktās 40+ stundu darba nedēļas un paļautos uz darbinieku pašiniciatīvu. Šādos gadījumos ieteicams apsvērt vairākus ne tik radikālus pavērsienus.

Viena no svarīgākajām mūsdienu radošās industrijas sastāvdaļām ir tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Aptuveni 71% radošo industriju pārstāvju apgalvo, ka jauni rīki un tehnoloģiskās iespējas atvieglo ideju formēšanas procesu un attīstības variantus. 

Ne reti gadās situācijas, kurās darbinieki jau ir jaunu ideju un ieteikumu pilni, taču apkārtējā vide viņos nerada sajūtu, ka viņu idejas tiks uzklausītas un novērtētas. Lai izvairītos no šādām situācijām, ieteicams ir piestādāt pie diviem aspektiem – anonimitātes un pārliecības veicināšanas. Tiem, kas kautrējas un cīnas ar nepārliecību, noderēs ideju un ieteikumu kastīte, un ierosinājumu apspriešana anonīmā veidā var tikt turpināta “brainstorm” sapulcēs. Tādējādi tiek rasts balanss starp individuālajiem un publiskajiem medijiem. 

Tāpat, uzņēmuma vadībai svarīgi ir ļoti atklātā veidā atbalstīt jebkādas radošas izpausmes un idejas. Radošas iekšējās kultūras izveide un nostiprināšana uzņēmuma nenotiek uzreiz un prasa vadības atvērtību jaunām idejām, atteikšanos no publiskām nosodījuma un asas kritikas izpausmēm, kā arī darbinieku iedrošināšanu riskēt un apgūt vēl neiepazītos apvāršņus. Kā citas svarīgas komponentes ceļā uz ideju pilnu darba vidi var minēt radošuma uzslavēšanu un atalgošanu, pozitīvu kopējo darba vidi un dažādu neierastu jauninājumu un kopējo aktivitāšu ieviešanu.