Nākamo periodu izdevumi

Nākamo periodu izdevumu uzskaite sistēmā OZOLS

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģistrētu nākamo periodu izdevumus atbilstošajos grāmatvediskajos kontos.

Darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu nākamo periodu uzskaiti

Pakalpojuma aprakstā (Norēķini → Saraksti → Pakalpojumi) jānorāda konts un jāpievieno perioda pazīme:

  • pakalpojuma aprakstā jānorāda nākamo periodu izdevumu grāmatvediskais konts

  • pakalpojumam jāatzīmē iespēja norādīt pakalpojuma periodu:


Nākamo periodu izdevumu dokumenti tiks ģenerēti balstoties uz ievadīto iepirkumu dokumentu un tā saturā norādītajiem pakalpojumiem.

Aizpildot iepirkuma dokumenta saturu, nepieciešams norādīt atzīmi, ka ievadītais pakalpojums tiek attiecināts uz nākamo periodu izdevumiem un norādīt pakalpojuma periodu:

Nākamo periodu izdevumu dokumentu veido no iepirkumu dokumenta, izmantojot funkciju: „Izveidot nākamo periodu izdevumu dokumentu”:

Funkcija atvērs dokumentu, kurā fiksēti iepirkumu dokumenta saturā ievadītie pakalpojumi ar atzīmi „iekļaut nākamā perioda izdevumos”:
Šajā ekrāna formā tiks veidots izdevumu dokuments atzīmētajām tām pozīcijām.

Tiks parādīts paziņojums, kurā būs iespēja atvērt sagatavoto dokumentu:

Izveidoto nākamo periodu izdevumu dokumentu ir iespējams atvērt uzreiz, vai arī no darba režīma: Norēķini → Dokumenti → Nākamo periodu izdevumi. Atverot sagatavoto dokumentu, tajā būs iespējams veikt nepieciešamos papildinājumus — koriģēt periodu, norādīto nākamo periodu izdevumu periodiskumu, koriģēt esošās dimensijas, utt.:

Ja esošajā dokumentā ir veiktas izmaiņas (mainīts periodiskums/dimensijas/periods/utt), tad šīs izmaņas ielādēt dokumenta saturā iespējams, nospiežot pogu „Aizpildīt”:

Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas, dokumentu nepieciešams saglabāt un apstiprināt!

Turpmākais grāmatošanas process, atbilstoši norādītajam periodiskumam, iespējams no Norēķinos pieejamās atskaites: Norēķini → Atskaites → Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi! Filtrā norādot nepieciešamos kritērijus atlasei — iespēja atlasīt ierakstus kopsavilkuma veidā, atlasot uz šo brīdi neiegrāmatotos ierakstus:

 Atskaitē tiek attēloti visi sagatavotie un vēl neiegrāmatotie dokumenti, kurus iespējams iegrāmatot:

Lai nodrošinātu automatizētu grāmatošanu, sākotnēji būtu jāizveido grāmatojuma šablons: Virsgrāmata → Saraksti → Grāmatojumu šabloni:

 

Grāmatošana iespējama, izvēloties vienu no grāmatošanas scenārijiem:

1) Atverot izvēlēto dokumentu un spiežot rīku joslā pogu "Grāmatot":

 

2) Izvēloties multiiezīmēšanu — atzīmēt ierakstus, kurus vēlme grāmatot un iegrāmatot to, izvēloties rīku joslā pieejamo pogu „Funkcijas”:

 

Rezultātā būs iespēja izvēlēties sagatavoto grāmatojumu šablonu un atzīmētos dokumentus iegrāmatot:

 Kā rezultātā, izveidotie grāmatojumi tiks saglabāti grāmatojumu žurnālā būs pieejami Virsgrāmatā, kā arī atverami no darba režīma: Norēķini → Atskaites → Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi: