[{"subtitle": "N\u0101kamo periodu izdevumu uzskaite sist\u0113m\u0101 OZOLS", "thumb_properties": "{\"src\": \"/web/image/142403\", \"type\": \"img\"}", "name": "N\u0101kamo periodu izdevumi", "website_url": "/blog/jaunumi-2/post/nakamo-periodu-izdevumi-115"}, {"subtitle": "IIN un atvieglojumu piem\u0113ro\u0161ana 2018. gad\u0101", "thumb_properties": "{\"src\": \"/web/image/141998\", \"type\": \"img\"}", "name": "Ozollapa #37", "website_url": "/blog/ozollapas-3/post/ozollapa-37-114"}, {"subtitle": "Izmai\u0146as sist\u0113m\u0101 OZOLS, lai nodro\u0161in\u0101tu atbilst\u012bbu jaun\u0101kaj\u0101m likumdo\u0161anas izmai\u0146\u0101m", "thumb_properties": "{\"src\": \"/web/image/138133\", \"type\": \"img\"}", "name": "Likumdo\u0161anas izmai\u0146u ievie\u0161ana 2018. gad\u0101", "website_url": "/blog/jaunumi-2/post/likumdosanas-izmainu-ieviesana-2018-gada-110"}]